Uncategorized

Termes i condicions

Aquests termes i  condicions regulen l’accés i l’ús de la plataforma www.festesmajorsdecatalunya.cat, així com la contractació de productes i/o serveis a través seu. El pagament del servei atribueix a qui el realitza, la condició d’usuari del lloc (d’ara endavant, “l’ usuari“) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquests termes i condicions.

Per mitjà de l’acceptació d’aquestes condicions generals l’usuari manifesta:

  1. Que ha llegit, entén i accepta les condicions exposades.
  2. Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té capacitat suficient per a això.
  3. Que és major d’edat.

L’acceptació d’aquestes condicions és requisit previ i necessari per a l’eficàcia de la subscripció, que s’entendrà formalitzada en el moment en què el pagament es faci efectiu.

Un cop acceptades les condicions i realitzat tel pagament, es comunicaran a l’usuari, per correu electrònic, els següents passos a seguir per començar a anunciar-se a la plataforma.

Aquestes condicions es podran modificar en qualsevol moment a instàncies de Festes Majors de Catalunya i tindran efecte a partir de la seva publicació a www.festesmajorsdecatalunya.cat

1. Informació general de la plataforma

Festes Majors de Catalunya (https://www.festesmajorsdecatalunya.cat) és un domini propietat de Natàlia Gibernau (d’ara endavant, “Festes Majors de Catalunya”), amb NIF 47658116T; domicili al Carrer Loreto 13-15 D Barcelona, i adreça electrònica info@festesmajorsdecatalunya.cat

2. Subscripció Anual

Els usuaris que contractin la subscripció anual  hauran de ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques amb facultats suficients per contractar.

La subscripció anual no té permanència. Quan un subscriptor vulgui suprimir la subscripció, en primer lloc haurà de sol·licitar la baixa de la subscripció enviant la sol·licitud de baixa a l’adreça de correu electrònic info@festesmajorsdecatalunya.cat 

De la maeixa manera, quan s’hagi complert l’onzè mes de subscripció, l’usuari rebrà un correu avisant del cobrament que es dura a terme per la renovació de la subscripció anual i que podrà cancel.lar responent el maeix correu.

2.1. Preu i pagament

El preu de la subscripció és el que consta a la factura proforma. El preu indicat a la proforma, s’indicarà amb el deslgos dels impostos aplicables.

El pagament es farà per targeta i es pagarà a l’inici de la subscripció.

2.2. Renovació 

Les subscripcions es renovaran automàticament pel mateix període contractat. Les renovacions es faran en els termes que constin a l’oferta de subscripció o, si no hi constessin, segons les tarifes i els descomptes que Feses Majors de Catalunya apliqui en cada moment.

3. Dret d’exclusió

Festes Majors de Catalunya es reserva el dret de denegar els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

4. Queixes, reclamacions i sol·licituds d’informació

L’usuari pot dirigir les seves queixes, reclamacions i/o sol·licituds d’informació a Festes Majors de Catalunya utilitzant per a això qualsevol de les vies següents:

Enviant un correu electrònic a l’adreça indicada a info@festesmajorsdecatalunya.cat

Trucant al telèfon 636 63 13 12 en horari de 9.00 a 14.00 h, de dilluns a divendres excepte festius.